ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flummox

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flummox*, -flummox-

flummox ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flummox (sl.) สับสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just as flummoxed as you are.ฉันแค่สับสนเหมือนกับเธอ
I mean, forgive me if I'm a little flummoxed.โทษทีนะ ถ้าฉันสับสนไปหน่อย
I'm flummoxed that security is so lax as to allow a bunch of hooligans to delay the production line, even for a second.ฉันสับสนมากที่หน่วยรปภ. อนุญาตให้พวกอันธพาลนี่ มาทำให้การผลิตของเราล่าช้าได้

flummox ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
度を失う;度をうしなう[どをうしなう, dowoushinau] (exp,v5u) to lose one's presence of mind; be flummoxed; to get flustered
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P)

flummox ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งงงวย[adj.] (ngong-ngūay) EN: stunned ; astonished ; perplexed ; bewildered ; flummoxed ; bemused FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flummox
Back to top