ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

floodlit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *floodlit*, -floodlit-

floodlit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
floodlit (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ floodlight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า floodlit
Back to top