ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flintlock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flintlock*, -flintlock-

flintlock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flintlock (n.) ปืนไฟ See also: ปืนคาบศิลา
English-Thai: HOPE Dictionary
flintlockn. ไกปืนของปืนคาบศิลา,ปืนคาบศิลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำเพลิง (n.) flintlock gun Syn. ปืนไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was always a little better with a flintlock pistol than a Brown Bess.ผมดูจะถนัด ปืนสั้นแบบฟลินต์ล็อก มากกว่าปืนยาวนะ

flintlock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, 火枪 / 火槍] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm)

flintlock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเพลิง[n.] (kamphloēng) EN: flintlock gun FR:
คาบศิลา[X] (khāpsilā) EN: flintlock FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flintlock
Back to top