ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flea*, -flea-

flea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flea (n.) หมัด See also: เล็น, เห็บ, ไร
fleabag (sl.) โรงแรมราคาถูก See also: โรงแรมจิ้งหรีด
English-Thai: HOPE Dictionary
flea(ฟลี) n. หมัด,เห็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
flea(n) ตัวหมัด,เล็น,เหลือบ,เห็บ,ตัวดูดเลือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flea-Borneนำด้วยพวกหมัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล็น (n.) flea See also: lice, nit
หมัดสุนัข (n.) dog flea Syn. หมัดหมา
หมัดหมา (n.) dog flea
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She needs a flea rinse. Turbo dry. Oh, and can you shave her pads for me?ราดยาฆ่าหมัด เป่าแห้ง โกนขนใต้อุ้งเท้าด้วยนะ
Don't wanna wake up the traveling flea circus.อย่ามานั่งตาค้างเลย มีแต่แมลงกับยุงบินว่อน
It's a trick play, a flea flicker, and the running back tosses the ball back to the quarterback.เป็นการเล่นพลิกแพลง ที่เรียกว่า Flea Flicker ตัววิ่งส่งลูกกลับไปให้ควอเตอร์แบ็ค
Come on, that's just a toy-- you couldn't hurt a flea with that.ล้อเล่นหรือเปล่า มันก็เเค่ของเล่น คุณยิงใครให้บาดเจ็บเพราะมันไม่ได้หรอก
So it's like watching a flea crossing a car headlight, a really long distance.เคปเลอร์วัดการเปลี่ยนแปลง ในนาทีเหล่านี้ในที่มีแสง ความแตกต่างเล็ก ๆ ระหว่างแสงและความมืด
No. We bought it at a flea market for $2, and she's very happy with it.ไม่ เราซื้อได้ที่ตลาดนัดราคา2เหรียญ
Antique? It's a piece of junk from a flea market!ของโบราณเหรอ อย่างกับสังคโลกเลหลัง
Thanks. Yeah, we found 'em at a flea market.ขอบคุณฮะ พวกเราซื้อมาจากตลาดมือสอง
Are you in the habit of authenticating the value of flea market soup bowls at nuclear laboratories?คุณไปตีราคาชามซุป ในห้องทดลองนิวเคลียร์เหรอ
Even the tiniest flea can drive a big dog crazy.แม้แต่หมัดจิ๋ว ก็ทำหมาใหญ่ให้คลั่งได้
"One day" ain't but a flea o' hope.ฮคhะต ั•ะฐmะต guy thะฐt ั€ะฐyั• mะต.
She grew up just down the road in flea bottom.นางเติบโตขึ้นมาบนถนนใกล้ๆ นี่เอง ในตรอกเหลือบไร

flea ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虼蚤[gè zao, ㄍㄜˋ ㄗㄠ˙, 虼蚤] flea (common colloquial word)
跳蚤市场[tiào zǎo shì chǎng, ㄊㄧㄠˋ ㄗㄠˇ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 跳蚤市场 / 跳蚤市場] flea market
[gè, ㄍㄜˋ, 虼] flea
[zǎo, ㄗㄠˇ, 蚤] flea
跳蚤[tiào zǎo, ㄊㄧㄠˋ ㄗㄠˇ, 跳蚤] flea

flea ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノミ取り粉;蚤取り粉;ノミ取粉(io);蚤取粉(io)[ノミとりこ(ノミ取り粉;ノミ取粉);のみとりこ(蚤取り粉;蚤取粉), nomi toriko ( nomi tori kona ; nomi shu kona ); nomitoriko ( nomi tori kona ; nomi ] (n) flea powder
ノミ取り首輪;蚤取り首輪;のみ取り首輪[ノミとりくびわ(ノミ取り首輪);のみとりくびわ(蚤取り首輪;のみ取り首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar
フリーマ;フリマ[, furi-ma ; furima] (n) (abbr) (See フリーマーケット) flea market
フリーマーケット(P);フリーマケット[, furi-ma-ketto (P); furi-maketto] (n) flea market; (P)
浜跳虫[はまとびむし;ハマトビムシ, hamatobimushi ; hamatobimushi] (n) (uk) beach flea (any amphipod of family Talitridae); sand flea; sand hopper
猫蚤[ねこのみ;ネコノミ, nekonomi ; nekonomi] (n) (uk) cat flea (Ctenocephalides felis)
[のみ;ノミ, nomi ; nomi] (n) flea
蚤の市;のみの市[のみのいち, nominoichi] (n) flea market
ハルジオン;ハルジョオン;はるじおん;はるじょおん[, harujion ; harujoon ; harujion ; harujoon] (n) common fleabane; Philadelphia fleabane (Erigeron philadelphicus)
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey
砂蚤[すなのみ;スナノミ, sunanomi ; sunanomi] (n) (uk) chigoe; sand flea; chigger (Tunga penetrans)

flea ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล็น[n.] (len) EN: flea ; louse ; lice (pl.) ; nit FR:
ลูกไร[n.] (lūkrai) EN: water flea FR:
หมัด[n.] (mat) EN: flea ; dog flea ; tick ; mite FR: puce [f] ; tique [f] ; pou [m] ; ixode [m]
หมัดหมา[n. exp.] (mat mā) EN: dog flea FR: tique [f] ; ixode [m]
หมัดสุนัข[n. exp.] (mat sunak) EN: dog flea FR: tique [f] ; ixode [m]
แป้งกันหมัด[n. exp.] (paēng kan m) EN: flea powder FR:
แป้งทาหมา[n. exp.] (paēng thā m) EN: flea powder FR:
ไร[n.] (rai) EN: chicken mite ; flea ; mallophaga FR: puce [f] ; acarien [m]
ไรน้ำ[n.] (rainām) EN: water flea FR:
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (rān khāi kh) EN: flea shop FR:
ตัวหมัด[n. exp.] (tūa mat) EN: flea FR: puce [f]
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole FR: porter avec un fléau
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam ; lever FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe FR: désastre [m] ; calamité [f] ; catastrophe [f] ; fléau [m]
โรคระบาด[n. exp.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]

flea ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandfloh {m} [zool.]chigger; jigger flea
Flohmarkt {m}flea market

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flea
Back to top