ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flatiron

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flatiron*, -flatiron-

flatiron ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flatiron (n.) เตารีดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Address for the fence in the Flatiron district.ที่อยู่ของที่รับซื้อของโจรในเขตแฟลตทิรอน
♪ And I'm feeling good heard about the shoot-out in the Flatiron district. Lotta damage. You get your man out alive?เสียหายยับเยิน คุณช่วยเขาไว้ได้มั้ย
When I was a kid, every Friday night, my father used to take my sister Kelly and me to this place called Flatirons for steak sandwiches.When I was a kid, every Friday night, my father used to take my sister Kelly and me to this place called Flatirons for steak sandwiches.
Somebody unplugged my dehumidifier to plug in their flatiron.มีคนถอดปลั๊ก เครื่องดูดความชื้นของฉัน เพื่อเสียบปลั๊ก เครื่องหนีบผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flatiron
Back to top