ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flashpoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flashpoint*, -flashpoint-

flashpoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flashpoint (n.) สถานการณ์ที่ความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นและควบคุมไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flashpointจุดติดไฟ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guy's never at the flashpoint of everything.คนพวกนี้ไม่เคยอยู่ในจุด ที่มีเรื่องโดยเด็ดขาด
I thought "Flashpoint" was the best business bookฉันว่า แฟลชพ้อย เป็นหนังสือธุรกิจที่เยี่ยมที่สุด
Those of you who haven't read "Flashpoint," do it immediately.ใครที่ยังไม่ได้อ่าน แฟลชพ้อย อ่านมันซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flashpoint
Back to top