ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fishhook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fishhook*, -fishhook-

fishhook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fishhook (n.) เบ็ดตกปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
fishhook(n) เบ็ดตกปลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบ็ด (n.) fishhook See also: hook, barbed hook
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you, um... if you teach me how to make a fishhook like that I could teach you how to hunt.ถ้าคุณ... ถ้าคุณสอนฉันทำเหยื่อตกปลา ฉันจะสอนคุณล่าสัตวให้
Tell me I won't be Just another skull under the ahu. Tell me you won't be making fishhooks from my thighbones.ตายรึบอกซิว่าข้าจะไม่เป็นโครงกระดูกฝังไว้ในดิน บอกซิว่าเจ้าจะไม่เอากระดูกข้าไปทำเบ็ด

fishhook ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, 倒刺] barb; barbed tip (e.g. of fishhook)
渔钩[yú gōu, ㄩˊ ㄍㄡ, 渔钩 / 漁鉤] fishhook

fishhook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い上げ[くいあげ, kuiage] (n) (1) losing the means of livelihood; (2) (arch) a samurai's annual rice stipend being suspended; (3) (in fishing) the fish swimming upward after biting the fishhook

fishhook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; fishing rod ; hook ; barbed hook FR: hameçon [m]
วงก์[n.] (wong) EN: fishhook FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fishhook
Back to top