ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firetrap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firetrap*, -firetrap-

firetrap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firetrap (n.) อาคารที่ไม่มีทางหนีไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Choose an iPhone made in China by a woman who jumped out of a window, and stick it in the pocket of your jacket fresh from a South Asian firetrap.เลือกไอโฟน ที่ผลิตในจีน จากผู้หญิงที่โดดหนีจากหน้าต่าง แล้วเอายัดใส่กระเป๋าแจ็คเก็ต ที่หลุดจากโรงงานนรกไหม้ไฟในเอเชียใต้

firetrap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerfalle {f}firetrap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firetrap
Back to top