ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firelight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firelight*, -firelight-

firelight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firelight (n.) แสงไฟจากในห้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
firelight(n) แสงไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't tell firelight from starlight.ฉันไม่สามารถบอกเปลวเพลิง จากแสงดาว.
# Oh, down beside that red firelight ## คุณอยากออกไปเที่ยวกับผมหรือไม่ #
# Oh, down beside your red firelight ## คุณอยากไปเที่ยวกับผมหรือไม่ #
MAN ON RADIO: Firelight at 0500 hours.แสงไฟ ที่ 0500 ชั่วโมง

firelight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火光[かこう, kakou] (n) firelight
火影;灯影[ほかげ, hokage] (n) firelight; shadows or forms moving in firelight
火種[ひだね, hidane] (n) live coals (for firelighting); remains of fire; (P)

firelight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสงไฟ[n.] (saēngfai) EN: electric light ; light; firelight FR: lumière électrique [f]
ทีป[n.] (thīp) EN: light ; firelight FR:
ทีปะ[n.] (thīpa) EN: light ; firelight FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firelight
Back to top