ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fingerprint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fingerprint*, -fingerprint-

fingerprint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fingerprint (n.) ลายนิ้วมือ
fingerprint (vt.) พิมพ์ลายนิ้วมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fingerprintลายพิมพ์นิ้วมือ, รอยนิ้วมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingerprint Examinationการตรวจลายนิ้วมือบุคคล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปะโป้ง (v.) put a fingerprint on See also: put/set a thump on, have fingerprint impression
พิมพ์นิ้วมือ (v.) fingerprint Syn. พิมพ์ลายนิ้วมือ
พิมพ์ลายนิ้วมือ (v.) fingerprint Syn. พิมพ์นิ้วมือ
พิมพ์ลายมือ (v.) fingerprint Syn. พิมพ์นิ้วมือ, พิมพ์ลายนิ้วมือ
รอยนิ้วมือ (n.) fingerprint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fingerprint left by the assassin.ลายนิ้วมือที่มือสังหารทิ้งไว้ เขาเป็นคนของเรา
That would have taken me hours to get through the fingerprint recognition system.กว่าจะเจาะระบบได้ก็หลายชั่วโมงอยู่
Ah. We, uh, found a fingerprint on the photo.อ่า เราเจอลายนิ้วมือบนรูปถ่าย
We live in an age of fingerprint scans, - D.N.A. tests, genome mapping--เราอยู่ในยุคของลายนิ้วมือ สแกน,ดีเอ็นเอ,การทดสอบยีนส์
Get over here. Fingerprint him now!ต้นถั่ว มานี่ แล้วพิมพ์ลายนิ้วมือเขาซะ
This one has your fingerprint on it.อ๋อ ใช่สิ มันมีลายนิ้วมือผมแน่ล่ะ
Well,yeah,of course it has my fingerprint on it.ผมจับมันตอนที่ขายไปเมื่อเช้า
It says here you have a fingerprint in evidence, lifted from the victim's broken glasses.ในนี้บอกว่าคุณมีลายนิ้วมือเป็นหลักฐาน จากบางส่วนของกระจกแว่นที่หักออกมา
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์
And only Oren's fingerprint will open it.และต้องเป็นลายนิ้วมือของ Oren เท่านั้นที่จะเปิดได้
The upshot is we got us a nice, big, juicy, bloody fingerprint which belongs to Señor Tuco.ซึ่งเป็นลายนิ้วมือของพ่อตูโก้ คริสมาสต์มาถึงเร็ว สู่สมาชิกในครอบครัวซารส์เดอร์ นั่นคือ มีเงื่อนไขว่า
See, the human fingerprint leaves an oily residueลายนิ้วมือที่มีสารตกค้างของมนุษย์

fingerprint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指纹[zhǐ wén, ㄓˇ ㄨㄣˊ, 指纹 / 指紋] fingerprint; finger-print
纹理[wén lǐ, ㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, 纹理 / 紋理] vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, 纹缕 / 紋縷] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, 纹路 / 紋路] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)

fingerprint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer
フィンガープリント[, finga-purinto] (n) fingerprint
指紋[しもん, shimon] (n) fingerprint; (P)
指紋押捺[しもんおうなつ, shimon'ounatsu] (n) fingerprinting

fingerprint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลายนิ้วมือ[n. exp.] (lāi niū meū) EN: fingerprint FR: empreinte digitale [f] ; empreinte [f]
พิมพ์ลายมือ[v. exp.] (phim lāimeū) EN: fingerprint FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์ลายมือไว้[v. exp.] (phim lāimeū) EN: take fingerprints ; fingerprint FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์ลายนิ้วมือ[v. exp.] (phim lāi ni) EN: fingerprint FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์นิ้วมือ[v. exp.] (phim niūmeū) EN: fingerprint FR: prendre les empreintes digitales
รอยนิ้วมือ[n. exp.] (røi niūmeū) EN: fingerprints ; thumbmarks FR: empreinte digitale [f]

fingerprint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DNS-Fingerabdruckmethode {f}DNA fingerprinting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fingerprint
Back to top