ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fingernail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fingernail*, -fingernail-

fingernail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fingernail (n.) เล็บมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
fingernailn. เล็บ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล็บมือ (n.) fingernail
ทำเล็บ (v.) dress a fingernail See also: trim nails
แต่งเล็บ (v.) dress a fingernail See also: trim nails Syn. ทำเล็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only sign, but you have to know, are the fingernail scrapings on the ceiling.สิ่งที่คุณจะเห็นแล้วรู้ได้ คือ... รอยเล็บที่จิกไปบนเพดาน
You know, I survived three wars without so much as losing a fingernail before I met you, Bartowski.นายรู้มั้ย ฉันรอดชีวิตจาสงคราม 3 ครั้ง ยังไม่เคยเสียเล็บมากขนาดนี้เลย นั่น ก่อนที่ฉันจะมาเจอนาย, บาทาวสกี้
We found your fingernail inside the Escalade.เราเจอลายนิ้วก้อยในรถเอสคาแลด
Yet we found your fingernail in the glove compartment.ยังเราเจอลายนิ้วมือนายในช่องเก็บของ
Well, to be quite honest, I hear they call it the fingernail factory.ด้วยความสัตย์ครับ ได้ยินว่าที่นี่คือ"โรงงานตอกเล็บ"
You know, like a fingernail clipping or a hair or two. Something.แบบพวกเศษเล็บ เศษผม อะไรพวกนั้น
I've seen Temperance I.D. a victim from a single fingernail clipping.ผมเคยเห็นเทมเพอเรนส์ระบุเหยื่อ ได้จากเศษเล็บมือ
We just came within a fingernail of gettin' eaten by a vampire.เราเพิ่งรอดชีวิต จากเงื้อมมือของนังแวมไพร์
It goes from the shoulder, to the fingernail beds, when it passes through the elbow, it's known as the funny bone.มันตรงจากไหล่ ไปออกที่เล็บ ตอนที่มันผ่านข้อศอก ส่วนที่คุณเรียกว่ากระดูกหัวเราะ
Obviously, it's the one with my fingernail in it.เห็นได้ชัดว่า,ต้องเป็นอันที่มีเล็บของฉันในนั้น
Hey, I swallowed someone's fake fingernail today.วันนี้ฉันกลืนเล็บปลอมของใครสักคนลงไป
Apparently Gloria's fingernail polish had been removed by the unsub.สีทาเล็บของกลอเรีย ถูกอันซับเอาออกไป

fingernail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指甲[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, 指甲] fingernail

fingernail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
深爪[ふかづめ, fukadume] (n,vs) cut a fingernail to the quick
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle)
爪跡;爪痕[つめあと, tsumeato] (n) (1) fingernail mark; scratch; (2) scar; ravages; after-effects
生爪[なまづめ, namadume] (n) fingernail
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen
小爪[こづめ, kodume] (n) half-moon (of a fingernail)
扁爪;平爪[ひらづめ, hiradume] (n) (See 鉤爪) nail (e.g. fingernail, toenail)
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P)
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher

fingernail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล็บ[n.] (lep) EN: fingernail ; nail ; toenail FR: ongle [m]
เล็บมือ[n. exp.] (lepmeū) EN: fingernail FR:
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure FR:
ไว้เล็บ[v. exp.] (wai lep) EN: have long nails ; keep one's fingernail long FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fingernail
Back to top