ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filmstrip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filmstrip*, -filmstrip-

filmstrip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filmstrip (n.) ฟิล์มภาพยนตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

filmstrip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, 幻灯片 / 幻燈片] filmstrip; lantern slide; transparency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filmstrip
Back to top