ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fighter-bomber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fighter-bomber*, -fighter-bomber-

fighter-bomber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fighter-bomber (n.) เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fighter-bomber
Back to top