ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fichu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fichu*, -fichu-

fichu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fichu (n.) ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสตรีที่ใช้คล้องปิดไหล่และผูกปลายตรงอก Syn. muffler
English-Thai: HOPE Dictionary
fichuผ้าพันคอสตรี

fichu ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สามารถ[adj.] (mai sāmāt) EN: unable ; not capable ; incapable ; powerless FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.) ; pas fichu de (fam.) ; pas foutu de (fam.) ; infoutu de (fam.)
ไม่ไหว[adj.] (mai wai) EN: unable ; cannot FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fichu
Back to top