ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fibula

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fibula*, -fibula-

fibula ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fibula (n.) กระดูกน่อง See also: กระดูกขาชิ้นนอกซึ่งอยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
fibula(ฟิบ'บิวละ) n. กระดูกน่อง., See also: fibular adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fibula; bone, calf; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fibulaกระดูกน่อง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Below-the-knee amputation-- make a transverse incision at the mid-shaft of the tibia, elevate the peosteum and cut the tibia and fibula with a bone saw, ligate the vascular bundles and release the tourniquet.การตัดอวัยวะใต้เข่า ให้ผ่าตามขวางที่บริเวณกลางด้ามกระดูกหน้าแข้ง เอาเยื่อหุ้มกระดูกออก แล้วตัดกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องด้วยเลื่อยตัดกระดูก รัดเส้นเลือดที่มีเลือดไหลอยู่ไว้ด้วยกัน และปลดเครื่องห้ามเลือด
The abrasions to the fibula and the tibia are all in the same downward direction.ไม่ใช่ รอยขีดข่วนที่กระดูกน่อง ทั้งสองข้างมีทิศทางลงเหมือนกัน
And based on the distal fibula and the histological analysis of the osteons, the foot belongs to a Caucasian female in her early 20s.และจากปลายกระดูกตาตุ่ม และการวิเคราะห์ทางเนื้อเยื่อวิทยา ของกระดูก เท้าเป็นของผู้หญิงผิวขาว
Compound fracture to the fibula.ยังมีกระดูกน่องที่แตก
But based on the length of her fibula,แต่ดูจากความยาว กระดูกน่องเล็กของเธอ
I also found incomplete perimortem fractures to the right anterolateral tibia and fibula.และผมพบการหักแบบไม่สมบูรณ์ ระหว่างการตาย บริเวณกระดูกขาขวาทั้ง 2อันด้านนอกนี่
You can see bite marks on her tibia, fibula.คุณคงเห็นรอยกัด ที่กระดูกหน้าแข้งและน่อง

fibula ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腓骨[ひこつ, hikotsu] (n,adj-no) fibula
足根[そくこん, sokukon] (adj-f) tarsal (relating to the tarsus - a group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus)
足根骨[そっこんこつ, sokkonkotsu] (n) tarsus (group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus)
下腿骨[かたいこつ, kataikotsu] (n) lower leg bone (esp. the tibia and the fibula, but sometimes also including the patella)

fibula ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูกน่อง[n. exp.] (kradūk nǿng) EN: fibula FR: péroné [m]
กระดูกปลายขาอันเล็ก[n. exp.] (kradūk plāi) EN: fibula FR: péroné [m]

fibula ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fibel {f} (Archäologie)fibula; clasp; dress clasp
Wadenbein {n} [anat.]fibula; splinter bone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fibula
Back to top