ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fewer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fewer*, -fewer-

fewer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fewer (adj.) น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
fewer (pron.) จำนวนน้อยกว่า See also: สิ่งด้อยกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were fewer in the sky I decided I would fly - It's a hatไม่กี่คนบินอยู่บนฟ้า ฉันเลยคิดว่าฉันคงบินได้
We lose fewer lives.เราสูญเสียชีวิตน้อยลง
Though Lycans were fewer in number the war itself had become more perilous.ดังนั้นมันคือ Lycans ในจำนวนน้อย สงคราม เพิ่มความอันตรายมากขึ้น
His body bore no fewer than eight bullet wounds...ร่างเขามีรอยกระสุนอยู่มากกว่า 8 ลูก
Straights are fewer and fewer towards the end.ทางตรงจะค่อยๆมีน้อยลงๆ ช่วงท้ายๆ
He never keeps them for more than 7 days, which means we have fewer than 36 hours to find her.เขาไม่เคยเก็บเหยื่อไว้ เกินเจ็ดวัน นั่นหมายความว่าเรามีเวลา น้อยกว่า 36 ชั่วโมงเพื่อตามหาเธอ
That's when I'd do it.There are fewer cops on the street.ผมคิดว่า ต้องมีใครถูกพามาบริเวณนี้
Yeah. A lot fewer of our guys would get shot.พวกเราจะได้โดนยิงน้อยลง
Those pine beetles used to be killed by the cold winters, but there are fewer days of frost, and so the pine trees are being devastated.เต่าทองสนพวกนี้เคยถูกฆ่าโดยความเย็นของฤดูหนาว แต่วันที่น้ำเป็นน้ำแข็งมีน้อยลง ต้นสนพวกนี้จึงกำลังถูกทำลายอย่างย่อยยับ
Michael's so-called normal moments are becoming fewer and fewer, and I'm particularly worried about this.โอกาสของไมเคิลที่จะกลับมาปกติ มีแต่น้อยลงและน้อยลง และผมก็ห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ
In prague, although there were fewer casualties.แต่ความเสียหายน้อยกว่า
Use fewer words, Grey.ใช้คำน้อยๆหน่อย เกรย์

fewer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
小の月[しょうのつき, shounotsuki] (n) (See 大の月) short month (i.e. having fewer than 31 days)
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P)

fewer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:

fewer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fewer
Back to top