ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feto*, -feto-

feto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feto (prf.) ตัวอ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
fetor(ฟี' เทอะ) n. กลิ่นเหม็นรุนแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fetor; foetorกลิ่นเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feto-Fetal Transfusionการที่เสียเลือดของทารกไปในการไหลเวียนของมารดา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This state-of-the-art Subway sandwichery in our cafetorium represents Greendale's first steps forward into the realm of the legitimate!ร้านแซนด์วิช Subway สุดล้ำ ที่มาเปิดในโรงอาหารเรา คือตัวแทนก้าวแรกของกรีนเดล สู่ดินแดนอันชอบธรรม! ไม่เป็นไร รู้อะไรมั้ย?

feto ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)

feto ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェットチーネ;フェトチーネ[, fettochi-ne ; fetochi-ne] (n) fettucine (ita

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feto
Back to top