ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fernery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fernery*, -fernery-

fernery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fernery (n.) สถานที่ปลูกเฟิร์น See also: กระถางปลูกเฟิร์น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fernery
Back to top