ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fenced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fenced*, -fenced-

fenced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fenced (sl.) โกรธ (ของรัฐแคลิฟอเนียร์) See also: เคือง, ไม่พอใจ, โมโห
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bet Steve fenced it all.พนันได้เลยว่าเขาขายไปหมดแล้ว
Well, the construction company went bust, and the whole area was fenced off for several months.ตอนที่บริษัทก่อสร้างทำงานเสร็จ พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด ถูกปิดล้อมรั้ว ทิ้งเอาไว้ตั้งหลายเดือน
You went behind my back and fenced the Degas.นายหักหลังฉัน แล้วขายภาพเดกาส์
So, what was a temporary holding zone soon became fenced, became militarized.แล้วไหนล่ะพื้นที่หวงห้ามชั่วคราว ชั่วคราวจนมีรั้วกั้น
The ring could have been fenced,or it could have been sold to the usual spots.แหวนอาจจะถูกขายไปในตลาดมืด หรือไม่ก็ตลาดทั่วไปแล้ว
A fenced-in area, the color orange, and the numbers 8, 6, 7.พื้นที่ล้อมรั้ว สีส้ม และหมายเลข 8 6 7

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fenced
Back to top