ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

femur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *femur*, -femur-

femur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
femur (n.) กระดูกโคนขา Syn. thigh
English-Thai: HOPE Dictionary
femur(ฟี'เมอะ) n. กระดูกโคนขา,ส่วนที่3ของขาแมลง -pl. femurs,femora
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
femur๑. กระดูกต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ bone, thigh]๒. ต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ thigh] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Femurกระดูกต้นขา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You fractured your femur in 17 different pieces.กระดูกโคนขาของเธอแตกไป 17 ชิ้น
Fell three stories from a ladder.Looks like a hip and femur fracture.ตกงมาจากบันได 3 ชั้น ดุเหมือนว่าสะโพกกับกระดูกขาอ่อนจะแตก
The muscle development appears consistent, the distinct curvature of the femur is undeniable.การพัฒนาของกล้ามเนื้อเห็นชัดว่าเหมือนกัน มีรูปร่างโค้งที่เห็นเด่นชัดที่กระดูกโคนขาซึ่งไม่รับกัน
I was just asking Angela if she could do some 3-D modeling of a, um, shattered femur that I was given by the archaeology department.ผมแค่กำลังถามแองเจล่าว่า เธอจะสามารถทำ เอ่อ.. โมเดล3มิติของ.เอ่อ...
This femur feels like a wet bag of gravel.ตรงกระดูกโคนขา รู้สึกเหมือนถุงก้อนกรวดเปียก
There are nicks to the right tibia, femur and ilium.มีรอยบาก ตรงกระดูกหน้าแข้งทางขวา ต้นขา และตรงกระดูกเชิงกราน
Doc, doc! Who's there? It's your femur bone.กระดูกโคนขาของคุณไง เขาต้องการเงินเพราะถังแตก
Also the fractures to the acetabulum anterior wall and posterior column... from the heads of the femur being pushed upwards.เหมือนกับการแตกของกระดูกเชิงกรานส่วนหน้า และส่วนด้านหลัง จากส่วนหัวไปจนถึงหน้าแข้งเลย
Osteon density of the victim's femur suggests mid-40s.การเสื่อมของกระดูกต้นขา บ่งว่าผู้ตายอายุ40กลางๆ
Your left lateral epicondyle and femur were crushed, weren't they?ข้อศอกของคุณ และหน้าแข้งหักใช่ไหม
Both knives appear to be tilted downward in the femur at the same 45-degree angle.มีดทั้งคู่ดูเอียงลงไป ในกระดูกหน้าแข้งในมุม 45 องศาเหมือนกัน
And the rib and femur of a Neanderthal male.และซี่โครงกับกระดูกโคนขา ของมนุษย์ผู้ชายยุคหิน

femur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股骨[gǔ gǔ, ㄍㄨˇ ㄍㄨˇ, 股骨] femur

femur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大腿部[だいたいぶ, daitaibu] (n) femur (femora)
大腿骨[だいたいこつ, daitaikotsu] (n) thighbone; femur
腿節[たいせつ, taisetsu] (n) femur (in entomology)

femur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวกระดูกโคนขา[n. exp.] (hūa kradūk ) EN: head of femur FR:
คอกระดูกโคนขา[n. exp.] (khø kradūk ) EN: neck of femur FR:
กระดูกโคนขา[n. exp.] (kradūk khōn) EN: femur FR: fémur [m]
กระดูกต้นขา[n. exp.] (kradūk ton ) EN: femur ; thigbone FR: fémur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า femur
Back to top