ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

felid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *felid*, -felid-

felid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
felid (n.) สัตว์ตระกูลแมว
English-Thai: HOPE Dictionary
felid(ฟี'ลิด) n. สัตว์ตระกูลแมว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Felidaeเฟลิเด [TU Subject Heading]

felid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猫科[māo kē, ㄇㄠ ㄎㄜ, 猫科 / 貓科] Felidae (the cat family)

felid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards)
猫科[ねこか, nekoka] (n,adj-no) cat family; Felidae

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า felid
Back to top