ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel cheap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel cheap*, -feel cheap-

feel cheap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel cheap (phrv.) อาย See also: เขินอาย, กระดากใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I made you feel cheap.ฉันคงทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่า
You're making me feel cheap.คุณทำผมไร้ค่าเลยนะเนี้ย

feel cheap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: feel inferior (to) ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated FR: avoir honte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel cheap
Back to top