ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fattygews

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fattygews*, -fattygews-

fattygews ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fattygews (sl.) ชุดทหาร (ใส่ในสงคราม) See also: ชุดใส่รบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fattygews
Back to top