ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

far-fetched

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *far-fetched*, -far-fetched-

far-fetched ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
far-fetched (adj.) ซึ่งไม่น่าเชื่อ See also: ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. incredible Ops. credible
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.
Man, oh, man. This is too far-fetched.ให้ตายสิ, นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
I don't know, Nick, it all sounds pretty far-fetched.ไม่รู้สินิค ฟังดูไม่เข้าเค้าเลย
A bit far-fetched?มันไม่ใกล้เคียงความจริงเลยนะ?
Which... looking at how you botched both hits, as a theory, ain't too far-fetched.ซึ่ง... มองดูผลงานที่ล้มเหลว ในการฆ่าทั้งสองฝ่ายยังไง เป็นทฤษฎี ที่ไม่ไกลจากความจริงเกินไป
Doesn't that strike even you as a bit far-fetched?คุณไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันเว่อร์ไปหน่อยเหรอ?
A conspiracy. Is it so far-fetched?แผนร้ายต่างหากล่ะ มันเป็นการเข้าใจยากเหรอ
Sounds pretty far-fetched.ฟังดูค่อนข้างไม่น่าเชื่อ
But it does seem a little far-fetched, even for him.แต่มันดูเหมือนไกลเกินความสามารถของเขาไปหน่อย

far-fetched ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牵强附会[qiān qiǎng fù huì, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 牵强附会 / 牽強附會] far-fetched and hard to believe
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, 望文生义 / 望文生義] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation
牵强[qiān qiǎng, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ, 牵强 / 牽強] far-fetched; implausible (chain of reasoning)

far-fetched ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
石に漱ぎ流れに枕す[いしにくちすすぎながれにまくらす, ishinikuchisusuginagarenimakurasu] (exp) (id) (obsc) refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument

far-fetched ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดมากไปเอง[v. exp.] (khit māk pa) EN: attach too much importance (to) ; That's pretty far-fetched FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า far-fetched
Back to top