ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

famine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *famine*, -famine-

famine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
famine (n.) ภาวะข้าวยากหมากแพง See also: ความขาดแคลนอาหาร, ความอดอยาก Syn. scarcity, starvation
English-Thai: HOPE Dictionary
famine(แฟม'มิน) n. ภาวะข้าวยากหมากแพง,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,วาตภัย,ความอดตาย, Syn. starvation
English-Thai: Nontri Dictionary
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
famine dropsy; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faminesทุพภิกขภัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุพภิกขภัย (n.) famine See also: shortage of food, starvation, scarcity Syn. ภาวะข้าวยาหมากแพง, ความอดอยาก, ความขาดแคลน
ภาวะข้าวยาหมากแพง (n.) famine See also: shortage of food, starvation, scarcity Syn. ความอดอยาก, ความขาดแคลน
ทุพภิกขันดรกัป (n.) famine period See also: period of food shortage Syn. ทุพภิกขันดรกัปป์
ทุพภิกขันดรกัปป์ (n.) famine period See also: period of food shortage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล
This is essentially why you have famine in India.มากินโดยไม่ได้รับอนุญาต
I thought famine meant starvation,ฉันนึกว่าความอดอยาก หมายถึงหิวซะอีก
And then famine came, and made them rabid for it.แล้วความอดอยากก็มา ทำให้คลั่งมัน
So, famine just rolls into townงั้นความอดอยากแค่เข้ามาในเมือง
"and then will come famine riding on a black steed.""และความอดอยากจะขี่ม้าสีดำมา"
Quite right! Though we stare famine in the face, we will not yield!เรามองในสายตาของหิว แต่ไม่ยอมแพ้
We must imagine a region free from unrest and famine and war.เราต้องจินตนาการประเทศที่ปราศจากความไม่สงบ ความอดอยากและเคราะห์ร้าย
In 1985, musician Bob Geldof organized a benefit concert to fight famine in...ในปี 1985 นักดนตรีบ๊อบ เกลดอฟ เพื่อนำกำไรไปช่วยภาวะข้าวยากหมากแพงใน... .
Crisis alert, famine in Ghana...ภาวะข้าวยากหมากแพงในกาน่า
Conquest, War, Famine and Death, Ichabod.ชัยชนะ สงคราม ความอดอยาก และความตาย อิคคาบ็อด
We're looking at the Panic of 1837, the Panic of 1893, the Soviet Famine of 1932.เหมือนที่เกิดวิกฤติขึ้นในปี 1837 ในปี 1893 วิกฤติความอดยากในโซเวียตปี 1932.

famine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶荒[xiōng huāng, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄤ, 凶荒 / 兇荒] famine ? drought
乐施会[lè shī huì, ㄌㄜˋ ㄕ ㄏㄨㄟˋ, 乐施会 / 樂施會] Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief)
荒旱[huāng hàn, ㄏㄨㄤ ㄏㄢˋ, 荒旱] drought and famine
饥荒[jī huang, ㄐㄧ ㄏㄨㄤ˙, 饥荒 / 飢荒] famine
饥荒[jī huāng, ㄐㄧ ㄏㄨㄤ, 饥荒 / 饑荒] famine
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 天灾人祸 / 天災人禍] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software)
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶] ominous; inauspicious; famine; crop failure
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿殍载道 / 餓殍載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿莩载道 / 餓莩載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
凶年[xiōng nián, ㄒㄩㄥ ㄋㄧㄢˊ, 凶年 / 兇年] year of famine

famine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
備荒[びこう, bikou] (n) provision for famine
凶荒[きょうこう, kyoukou] (n) poor crops; famine
大飢饉[だいききん, daikikin] (n) severe famine
天保の大飢饉[てんぽうのだいききん, tenpounodaikikin] (n) Great Tempo Famine
払底[ふってい, futtei] (n,vs) shortage; scarcity; dearth; famine
救荒[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) famine relief
スルファミン[, surufamin] (n) sulfamine
備荒貯蓄[びこうちょちく, bikouchochiku] (n) famine-relief fund
欠乏[けつぼう, ketsubou] (n,vs) want; shortage; famine; (P)
飢餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P)
飢饉(P);饑饉;飢きん[ききん, kikin] (n) famine; drought; shortage; crop failure; (P)

famine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาตกภัย[n.] (chātakaphai) EN: famine ; starvation FR: famine [f] ; faim [f]
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ความหิวโหย[n.] (khwām hiū h) EN: starvation ; hungriness ; famine FR:
ความอดอยาก[n.] (khwām ot yā) EN: famine FR: famine [f]
ภาวะขาดแคลนอาหาร[n. exp.] (phāwa khātk) EN: FR: famine [f]
ทุพภิกขภัย[n.] (thupphikkha) EN: famine ; food shortage FR: famine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า famine
Back to top