ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall down*, -fall down-

fall down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall down (phrv.) หกล้ม See also: ล้ม Syn. fall down on, fall on, fall over, fall to, tip over
fall down (phrv.) (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
fall down (phrv.) ล้มเหลว Syn. tumble down
fall down (phrv.) คุกเข่าทำความเคารพ Syn. drop through, fall down on, fall flat, fall through
fall down on (phrv.) หกล้มลงบน Syn. fall down on, fall on, fall over, fall to, topple down, tumble down
fall down on (phrv.) ล้มเหลวเพราะ Syn. fall down, fall flat, fall through
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้ำเบ้า (v.) fall down See also: strike
ดิ่ง (v.) fall down See also: plummet, straight down Syn. ตกลง, ตก
ถล่ม (v.) fall down See also: collapse, tumble down, fall in Syn. ยุบ, พัง
ฟุบ (v.) fall down See also: fall face down, collapse
ล้มพับ (v.) fall down See also: collapse
ล้มแผละ (v.) fall down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everytime we fall down to the ground, we look up to the blue sky aboveทุกครั้งที่เราล้ม เราจะมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบน
Clark, the sky was literally about to fall down on us.คลาร์ก, ตอนนั้นโลกกำลังจะถล่มใส่เรา. ฉันไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกรึเปล่า
Fall down now fall down nowร่วงแล้ว เรากำลังจะร่วงลงแล้ว
Did you fall down and smack your little head on the pavement?เธอไปหกล้ม บนทางเท้ามาเหรอไง
The bodily fluids fall down into the ground, get soaked up, 'cause that's what gravity does.ของเหลวในตัว ก็ไหลลงดินหมด ตามกฏแรงดึงดูดของโลก
If not, I don't get why people fall like that... they fall down through the stairwell, bleeding all over.ถ้าไม่อย่างนั้น ทำไมถึงมีคนตกลงมาได้ล่ะ... เขาตกลงมาจากบันไดวน เลือดเขานองไปทั่ว
Well, see how democratic you feel when you fall down and break your other hip.งั้น ลองดูความรู้สึกประชาธิปไตยของคุณ ตอนที่ล้มแล้วทำให้สะโพกอีกข้างหักสิ
But, you know, I grew up, and growing pains did not cause me to fall down on the soccer field.แต่ คุณรู้ไหม ฉันโตมา และอาการปวดนี่ก็ไม่ได้ ทำให้ฉันล้มตึงที่สนามฟุตบอลซะหน่อย แม่ แม่จะเวอร์ไปแล้วล่ะ
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes #
# Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes #
# Ashes, ashes, we all fall down ## Ashes, ashes, we all fall down #
# We all fall down ## We all fall down #

fall down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陨落[yǔn luò, ㄩㄣˇ ㄌㄨㄛˋ, 陨落 / 隕落] fall down; decay

fall down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
ぽとりと落ちる[ぽとりとおちる, potoritoochiru] (exp,v1) to fall down with a "plop"
伏し倒れる[ふしたおれる, fushitaoreru] (v1) to fall down
倒れ伏す[たおれふす, taorefusu] (v5s) to fall down
頽れる;崩折れる[くずおれる, kuzuoreru] (v1,vi) to collapse (physically or emotionally); to fall down
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
落っこちる[おっこちる, okkochiru] (v1,vi) to fall down; to drop
転ぶ[ころぶ(P);まろぶ, korobu (P); marobu] (v5b,vi) to fall down; to fall over; (P)

fall down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down FR: chuter
ฟุบ[v.] (fup) EN: collapse ; fall down ; slump down FR:
จ้ำเบ้า[v.] (jambao) EN: fall down FR:
จูบฝุ่น[v.] (jūpfun) EN: fall down with one's face on the earth FR: mordre la poussière
คว่ำข้าวเม่า[v. exp.] (khwam khāom) EN: fall down rolling FR:
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse FR: s'abattre ; s'effondrer
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse FR: s'écrouler ; s'effondrer
ล่มสลาย[v. exp.] (lom salāi) EN: collapse ; ruin ; fall down ; disintegrate FR: s'effondrer
ปำ[v.] (pam) EN: fall down ; tumble down FR:
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down ; crash down FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พลัดตก[v. exp.] (phlattok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down FR: tomber ; perdre le contact ; choir (litt. - vx)
พลัดตกหกล้ม[v.] (phlattok-ho) EN: fall down FR:
ตะครุบกบ[v.] (takhrupkop) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in ; cave in ; subside FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ทบท่าว[v.] (thopthāo) EN: fall down FR:
ตก[v.] (tok) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble FR: tomber ; chuter ; choir
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside FR: s'effondrer
ยุบลง[v. exp.] (yup long) EN: drop ; fall down FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall down
Back to top