ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fairish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fairish*, -fairish-

fairish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairish (adj.) ดีพอสมควร See also: ดีพอใช้
fairish (adj.) มากพอสมควร See also: ใหญ่พอควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fairish
Back to top