ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fagot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fagot*, -fagot-

fagot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fagot (n.) ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง) See also: เกย์ Syn. male homosexual
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where you runnin' to, fagot?จะวิ่งหนีไปไหน อีทอม

fagot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントラファゴット[, kontorafagotto] (n) contrabassoon (ita
ファゴッティングステッチ[, fagotteingusutecchi] (n) fagot-stitch; fagotting stitch
ファゴット[, fagotto] (n) bassoon (ita

fagot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟืน[n. exp.] (feūn) EN: firewood ; fagot FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classif.: bundles, bunches, packages, parcels, faggots, truss, sheaves] FR: [classif. : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
แต่งกายมอซอ[adj.] (taeng kāi m) EN: FR: mal fagoté

fagot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fagott {n} [mus.] | Fagotte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fagot
Back to top