ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*factionist*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น factionist, -factionist-

*factionist* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
factionist (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *factionist*
Back to top