ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fact-finding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fact-finding*, -fact-finding-

fact-finding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fact-finding (adj.) เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง See also: การหาข้อเท็จจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose you could say I'm on a fact-finding mission.ฉันสมมติว่านายจะพูดว่านายกำลังทำภารกิจค้นหาความจริงอยู่
Besides, it's just a fact-finding mission.แล้วนี่มันแค่งานค้นหาความจริง
He's collecting intel, fact-finding.เขารวบรวมข้อมูล สืบหาข้อเท็จจริง

fact-finding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事実調査[じじつちょうさ, jijitsuchousa] (n) fact-finding
実情調査委員会[じつじょうちょうさいいんかい, jitsujouchousaiinkai] (n) fact-finding committee
真相究明委員会[しんそうきゅうめいいいんかい, shinsoukyuumeiiinkai] (n) fact-finding committee
真相調査[しんそうちょうさ, shinsouchousa] (n) fact-finding
調査隊[ちょうさたい, chousatai] (n) research team; investigative team; survey team; reconnaissance team; investigative commission; fact-finding party

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fact-finding
Back to top