ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

facilitator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *facilitator*, -facilitator-

facilitator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
facilitator (n.) ผู้ช่วยให้สะดวกขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ให้บริการ (n.) facilitator See also: servant, service person, fixer (slang) Ops. ผู้ใช้บริการ
ผู้ให้บริการ (n.) facilitator See also: servant, service person, fixer (slang) Ops. ผู้ใช้บริการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"There are two ways a facilitator may leave a drama."c.bg_transparent"มีสองทางที่ผู้อำนวยความสะดวก/c.bg_transparent c.bg_transparentจะออกจากละครได้/c.bg_transparent
The drugs were just a facilitator.ยาเป็นเพียงตัวทำให้ผ่อนคลาย
This guy is some kind of facilitator. Fingers in many pies.หมอนี่เป็นตัวการจับเสือชนสิงห์
Facilitators!c.bg_transparentผู้อำนวยความสะดวก/c.bg_transparent
"Welcome, Facilitator, to Dramaworld."c.bg_transparent"ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยความสะดวก/c.bg_transparent c.bg_transparentสู่ดราม่าเวิลด์"/c.bg_transparent

facilitator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)

facilitator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้อำนวยความสะดวก[n. exp.] (phū amnūay ) EN: facilitator FR: facilitateur [m]
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai bør) EN: facilitator ; servant ; service person ; service provider ; fixer (vulg.) FR: fournisseur de services [m]
ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ[n. exp.] (phū sanapsa) EN: facilitator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า facilitator
Back to top