ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

face-saving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *face-saving*, -face-saving-

face-saving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
face-saving (adj.) เกี่ยวกับการรักษาหน้า See also: เกี่ยวกับการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the official, face-saving confession.แต่มันไม่เป็นไรเพราะนี่ คือการสารภาพเพื่อรักษาหน้าอย่างเป็นทางการ
The thing is, you're going to have to offer him a face-saving way out of this.ไม่ให้เขาขายหน้าในเรื่องนี้ ทำยังไง? บอกขอโทษไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า face-saving
Back to top