ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eyesore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eyesore*, -eyesore-

eyesore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eyesore (n.) สิ่งที่ไม่สวยงาม (ตึก, สถานที่)
English-Thai: HOPE Dictionary
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์
It's such an eyesore to see bunch of you wearing whatever you please to school.มันน่าเบื่อมาก ที่ต้องเห็นพวกนายแต่งตามใจชอบมาโรงเรียน
I wouldn't fire that eyesore at my worst enemy.ฉันคงไม่ใช้จรวดอุบาทก์นั่น แม้กับศัตรูที่เลวร้ายที่สุด
You're an eyesore.เธอสงสัยเพื่อนเธอได้อย่างไร?
And paid $24,000 to commission an eyesore.แล้วจ่ายถึง 24,000 เหรียญให้กับสิ่งที่ทำให้เคืองตา
From the first glance, he's been an eyesore.ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ เขาเป็นคนไม่น่ามองซักกะนิด
Jesus, what an eyesore.พระเจ้า เสียสายตาจริงๆ
I put that and your other stuff in the back, 'cause it was an eyesore.ผมเก็บมันกับของอื่นของแม่ไว้ข้างหลัง เพราะเห็นแล้วมันรำคาญตา
This banker...sure is an eyesore. and take it away on a rainy day.มิกิ ไปเร็ว แท๊กซี่ ไปเร็ว ไม่ต้องไปสนใจว่ากระเป๋าจะรกแล้ว ไปเร็ว ออกรถเลย

eyesore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不堪入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, 不堪入目] unbearable to look at; an eyesore

eyesore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目障り;目ざわり[めざわり, mezawari] (adj-na,n) eyesore; unpleasant sight; obstructing a view

eyesore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดตา[v.] (bāttā) EN: offend the eyes ; be an eyesore FR:
ดูไม่ได้[v. exp.] (dū mai dāi) EN: be an eyesore FR:
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เคืองตา[v. exp.] (kheūang tā) EN: be irritating to the eyes ; be an eyesore FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eyesore
Back to top