ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extradition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extradition*, -extradition-

extradition ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
English-Thai: Nontri Dictionary
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some countries don't have extradition treaties with Japan.บางประเทศไม่มีสนธิสัญญาธรรมเนียมกับญี่ปุ่นนะ
His extradition papers just came in.เอกสารการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพิ่งมาถึง
I'll go start your extradition paperwork.ฉัันจะเริ่มทำ งานเอกสารส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเธอ
We have no extradition with Venezuela.เราไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเวเน
You're smart, there's no extradition treaty there.คุณฉลาดน่ะ ที่จะไม่ต้องเจอ สนธิสันญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
With no extradition treaty with anyone.ที่ไม่มีนโยบาย ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไหน
But san lorenzo does not recognize extradition treaties.แต่ซาน ลอเรนโซ ไม่เคยมีกฎการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
How the hell did they get an extradition order?เขามีหมายส่งตังผู้ร้ายข้ามแดน โทษนะ..
Actually, there are no extradition papers on him.จริง ๆ แล้ว ไม่มีเอกสารการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขา
And if it doesn't, two best things about China-- wontons and no extradition treaty.แต่ถ้าไม่ ยังมีสองอย่างที่ดีในจีน เกี๊ยว และก็ไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
Hey, Lisbon, does Croatia have an extradition treaty with the U.S.?นี่ ลิสบอน โครเอเชีย มี สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน กับ สหรัฐมั้ย ?
The Hong Kong government does have an extradition agreement with Washington.ฮ่องกงมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับวอชิงตัน

extradition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き渡し(P);引渡し[ひきわたし, hikiwatashi] (n) delivery; handing over; turning over; extradition; (P)

extradition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (kān song ph) EN: extradition FR: extradition [f]
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khamrøngkhø) EN: extradition request FR:
ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khø toklong) EN: extradition treaty FR: traité d'extradition [m]
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (sonthisanyā) EN: extradition treaty FR: traité d'extradition [m]

extradition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslieferung {f} [jur.]extradition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extradition
Back to top