ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extracurricular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extracurricular*, -extracurricular-

extracurricular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extracurricular (adj.) นอกหลักสูตร (การศึกษา)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกหลักสูตร (adj.) extracurricular
กิจกรรมนอกหลักสูตร (n.) extracurricular activity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, maybe I should cut off his extracurricular activities.งั้นผมควร ตัดงานพิเศษของเขาใช่ไหม
Too many extracurricular activities, Max.เธอทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากไป แม็กซ์
Her list of extracurricular activities is impressive.ความสามารถเธอน่าประทับใจมาก
Maybe you're gonna go extracurricular with it then.หรือบางทีนายอาจจะล้ำเส้นมากกว่านั้น
Uh, I had to stay after school for some extracurricular activities.อืม ผมอยุ่หลังโรงเรียนเลิก กับกิจกรรมนอกหลักสูตรบ้างอย่าง
Glad to hear you've ceased your extracurricular activities.ดีใจที่ได้ยินว่า เจ้าหยุดปฏิบัติการนอกหลักสูตรแล้ว
But. If we're thinking about continuing these extracurricular activities...แต่ ถ้าเรากำลังคิดถึง บทเรียนพิเศษ
What concerns me is your extracurricular life.สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือชีวิตส่วนตัวของคุณนอกเวลางาน
And I've had something of a personal awakening... so I've decided to examine all of the extracurricular activities here at this school.ผมรู้สึกตาสว่าง เลยตรวจสอบ กิจกรรมทุกหลักสูตรของ ร.ร. และซู...
Just filling Elena in On your extracurricular activities.แ่ค่บอกเอเลน่าถึงกิจกรรม นอกหลักสูตรของนาย
Deep down... aside from your police job and your extracurricular activities.ลึกลงไป... นอกเหนือจากงานตำรวจของคุณ แล้วพวกกิจกรรมนอกหลักสูตรของคุณ
Does Jenna know about your extracurricular activities?เจนน่ารู้เรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรของนายรึเปล่า?

extracurricular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
课外[kè wài, ㄎㄜˋ ㄨㄞˋ, 课外 / 課外] extracurricular

extracurricular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P)
正課外[せいかがい, seikagai] (n) extracurricular
課外[かがい, kagai] (n,adj-no) extracurricular
課外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson
課外活動[かがいかつどう, kagaikatsudou] (n) extracurricular activities
部活動[ぶかつどう, bukatsudou] (n) (See 部活) club activities; extracurricular activities

extracurricular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจกรรมนอกหลักสูตร[n. exp.] (kitjakam nø) EN: extracurricular activity FR: activités extrascolaires [fpl]

extracurricular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerschulische Bildung {f}extracurricular education
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extracurricular
Back to top