ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extavagant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extavagant*, -extavagant-

extavagant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extavagant (adj.) สิ้นเปลือง See also: ฟุ่มเฟือย Syn. wasteful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extavagant
Back to top