ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*extavagant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extavagant, -extavagant-

*extavagant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extavagant (adj.) สิ้นเปลือง See also: ฟุ่มเฟือย Syn. wasteful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *extavagant*
Back to top