ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explainer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explainer*, -explainer-

explainer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explainer (n.) ผู้อธิบาย See also: ผู้ชี้แจง

explainer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer FR: interlocuteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explainer
Back to top