ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excretory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excretory*, -excretory-

excretory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excretory (adj.) เกี่ยวกับเหงื่อ See also: เกี่ยวกับการขับเหงื่อ
excretory (adj.) เกี่ยวกับการคัดหลั่ง See also: ทำหน้าที่คัดหลั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
excretory(เอคซฺ'คริททอรี) adj. เกี่ยวกับการขับถ่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
excretory(adj) เกี่ยวกับการขับถ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excretory-ขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excurrent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excretoryขับถ่ายของเสียที่เกิดจากเซลล์,ขับถ่าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบขับถ่าย (n.) excretory system

excretory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
排泄器官[はいせつきかん, haisetsukikan] (n) excretory organ

excretory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบบขับถ่าย[n. exp.] (rabop khapt) EN: excretory system FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excretory
Back to top