ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excrescence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excrescence*, -excrescence-

excrescence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excrescence (n.) ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าเกลียด เช่น ส่วนของตึก
excrescence (n.) สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ (จากคน, สัตว์, พืช) Syn. lump, outgrowth, wart
English-Thai: HOPE Dictionary
excrescence(เอคซฺเครส'เซินซฺ) n. การเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ,การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ,เนื้องอก,ส่วนงอก
English-Thai: Nontri Dictionary
excrescence(n) เนื้องอก,สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excrescence๑. ปุ่มเนื้อ๒. ปุ่มงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

excrescence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth

excrescence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excrescence
Back to top