ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eurhythmical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eurhythmical*, -eurhythmical-

eurhythmical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eurhythmical (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmical
eurhythmical (adj.) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม Syn. eurythmical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eurhythmical
Back to top