ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eurhythmic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eurhythmic*, -eurhythmic-

eurhythmic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eurhythmic (adj.) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม Syn. eurythmic
eurhythmical (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmical
eurhythmical (adj.) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม Syn. eurythmical
eurhythmics (n.) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmics
English-Thai: HOPE Dictionary
eurhythmic(ยูริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะดี,ซึ่งได้สัดส่วน., Syn. eurythmic,eurhythmical
English-Thai: Nontri Dictionary
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี

eurhythmic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リトミック[, ritomikku] (n,adj-no) eurhythmics (fre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eurhythmic
Back to top