ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

euphonically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *euphonically*, -euphonically-

euphonically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
euphonically (adv.) อย่างน่าฟัง See also: อย่างไพเราะ

euphonically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า euphonically
Back to top