ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ethnology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ethnology*, -ethnology-

ethnology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ethnology (n.) ชาติพันธุ์วิทยา See also: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา,ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology
English-Thai: Nontri Dictionary
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnologyชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาติพันธุ์วิทยา (n.) ethnology

ethnology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民族学[mín zú xué, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 民族学 / 民族學] ethnology; anthropology

ethnology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスノロジー[, esunoroji-] (n) ethnology
人種学[じんしゅがく, jinshugaku] (n) ethnology
民族学[みんぞくがく, minzokugaku] (n) ethnology

ethnology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาติพันธุ์วิทยา[n.] (chāttiphanw) EN: ethnology FR: ethnologie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ethnology
Back to top