ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ethnicity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ethnicity*, -ethnicity-

ethnicity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ethnicity (n.) ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnicityความเป็นชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some ethnic food. It's some ethnicity that's not ours.เรามีอาหารเพียบ ทั้งอาหารต่างชาติ
A sexually ambiguous male of indiscriminate ethnicity who may or may not have lost a job, wife, or loved one?ชายไม้ป่าเดียวกันที่ไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ที่อาจหรืออาจจะไม่สูญเสียงาน ภรรยา หรือคนรักหรอ?
So this has nothing to do with my ethnicity?นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติผมใช่มั้ย
7 different victims, various ages, sex, and ethnicity.เหยื่อ 7 รายต่างกัน ทั้งอายุ เพศและเชื้อชาติ
You didn't catch anything-- ethnicity, age, weight, height?คุณไม่เห็นอะไรเลยหรอ
Ethnicity, gender, age, social and economic background.เชื้อชาติ เพศ อายุ สังคม สภาพการเงิน
It makes sense that she lied to Immigration about her name and ethnicity, she was simply protecting herself.นั่นก็เข้าเค้า ที่เธอหลบหนีเข้าเมือง ปลอมแปลงชื่อ เเละก็เชื้อชาติ เธอเเค่กำลังป้องกันตัวเองเท่านั้น

ethnicity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
种族[zhǒng zú, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ, 种族 / 種族] race; ethnicity

ethnicity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスニシティ[, esunishitei] (n) ethnicity
エスニシティー[, esunishitei-] (n) ethnicity
国系[こっけい, kokkei] (suf) country of origin; ethnicity

ethnicity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; ethnicity ; tribe ; lineage ; origin stock FR: race [f] ; ethnie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ethnicity
Back to top