ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

espy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *espy*, -espy-

espy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
espy (vt.) เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ) See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด Syn. notice, observe, sight
English-Thai: HOPE Dictionary
espy(อีสไพ') vt. เห็น,เหลือบเห็น,แลไปเห็น, Syn. sight
English-Thai: Nontri Dictionary
espy(vt) มองเห็น,เหลือบเห็น,แลเห็น,เห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า espy
Back to top