ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eschew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eschew*, -eschew-

eschew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eschew (vt.) หลบเลี่ยง See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง Syn. avoid, shun
English-Thai: HOPE Dictionary
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
English-Thai: Nontri Dictionary
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At school she eschews my company and instead surrounds herself with easily awed sycophants.ที่โรงเรียน เธอก็หลีกเลี่ยงไม่คุยกับฉัน และรอบๆตัวเธอมีแต่พวกขี้ประจบประแจงกากๆ

eschew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลบเลี่ยง[v.] (lop līeng) EN: avoid ; evade ; eschew FR: échapper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eschew
Back to top