ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escheat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escheat*, -escheat-

escheat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escheat (n.) การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
escheat (n.) ทรัพย์สินที่ต้องเป็นของรัฐเนื่องจากไม่มีผู้รับมรดก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
escheatการให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

escheat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกเป็นของรัฐ[X] (tokpen khøn) EN: escheat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escheat
Back to top