ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eschatology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eschatology*, -eschatology-

eschatology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eschatology (n.) คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์ See also: คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์

eschatology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
終末論[しゅうまつろん, shuumatsuron] (n) eschatology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eschatology
Back to top