ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escalator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escalator*, -escalator-

escalator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escalator (n.) บันไดเลื่อน Syn. moving staircase
English-Thai: HOPE Dictionary
escalator(เอล'คะเลเทอะ) n. บันไดเลื่อน.
English-Thai: Nontri Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
escalator clauseข้อกำหนดการปรับค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escalatorsบันไดเลื่อน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First escalator on the right.บันไดเลื่อนแรกทางขวา
There's an escalator to your right.มีบันไดเลื่อนอยู่ทางด้านขวา
I don't know, but we are taking the escalator back downstairs.ไม่รู้เหมือนกัน.. แต่เราต้องหาทางกลับลงไปข้างล่าง
Come up the escalator for now.ตอนนี้อยู่บนบันไดเลื่อน
I was with her in an escalator before.ฉันอยู่กับหล่อนในลิฟท์มาก่อน
This escalator goes too fast."บันไดเลื่อนนี่เร็วเกินไป
If they make us, I'll engage, you hit the south escalator to the metro.ถ้าพวกเขาทำให้เราฉันจะมีส่วนร่วมที่คุณจะตีบันไดเลื่อนลงใต้ไปยังรถไฟใต้ดิน
Don't you get on that escalator!อย่าขึ้นบันไดเลื่อนอันนั้นนะ
And don't you dare get on that subsequent escalator!อย่าได้ขึ้นอันถัดจากนั้นด้วย!
Check the doors, elevators, escalators everywhere, under the staircases, now!เช็ค ประตู ลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางใต้บันได เดื๋ยวนี้เลย
You see the end of the escalator, olivia?คุณเห็นสุดทางของบันไดมั๊ย โอลิเวีย?
Gyun-woo. Come to the escalator.เกียนวู มาที่บันไดเลื่อน ตกลงมั้ย?

escalator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动扶梯[zì dòng fú tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄊㄧ, 自动扶梯 / 自動扶梯] escalator
自动楼梯[zì dòng lóu tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, 自动楼梯 / 自動樓梯] escalator

escalator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレーター条項[エスカレーターじょうこう, esukare-ta-joukou] (n) escalator clause
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
エスカレーター(P);エスカレータ[, esukare-ta-(P); esukare-ta] (n) escalator; (P)
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"

escalator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันไดเลื่อน[n.] (bandaileūoe) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
ข้อกำหนดให้ปรับราคา[n. exp.] (khøkamnot h) EN: escalator clause FR:
กระไดเลื่อน[n. exp.] (kradai leūo) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; escalier mécanique [m] ; Escalator [m] (TM)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escalator
Back to top